Regulamin

REGULAMIN
BIEG FARMERA Przechlewo 2021

I. ORGANIZATORZY
1. Zakładowy Klub Sportowy Contra Przechlewo
2. GMINA PRZECHLEWO

II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako dyscypliny sportu i formy ruchu i rekreacji. 2. Promocja wsi oraz zrównoważonego rolnictwa, a także firmy Goodvalley.
2. Promocja gminy Przechlewo.
3. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy, powiatu oraz gości.

III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS I TRASA
1. Impreza odbędzie się w dniu 28.08.2021 r. Start biegu zaplanowano na godzinę 17:30.
2. Start i meta znajdować się będą na Parkingu naprzeciwko Recepcji OSiR nad jeziorem Końskim w Przechlewie, ul. Człuchowska 60.
3. Biuro zawodów na terenie OSiR nad jeziorem Końskim czynne będzie 27 sierpnia 2020 r. w godzinach 12:00 – 21:00 oraz z sobotę w godzinach 9:00-14:00
4. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zarejestrowani do udziału w imprezie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
5. Bieg rozegra się na dystansie ok. 7,5 km na drogach polnych oraz leśnych.
6. Trasa będzie oznakowana strzałkami kierunkowymi oraz informacją o kilometrażu trasy.
Informacja o kilometrażu trasy będzie podawana do 1 km.
7. Limit czasu ukończenia zawodów – 1godziny 45 minut
8. Na trasie biegu zostaną ustawione przeszkody, które zawodnicy muszą pokonać. Ominięcie jednej przeszkody będzie skutkowało doliczeniem 10 sekund do czasu biegu. Jeżeli zawodnik ominie dwie przeszkody zostanie zdyskwalifikowany.

IV. OPŁATA STARTOWA
1. W Biegu Farmera obowiązują 2 progi opłaty startowej:
a) w wysokości 50 zł za zawodnika od dnia rozpoczęcia zapisów do 31.07.2021 do godziny
23:59
b) w wysokości 60 zł za zawodnika od dnia 1.08.2021r.
2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line.
3. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres e-mail
4. Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej
zawodów
5. Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
6. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.

V. BIURO ZAWODÓW
1. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę startową z oświadczeniem o starcie z własnej woli, dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie internetowej imprezy. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.

VI. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. Na trasie zostanie umieszczony jeden punkt odświeżania na około 2,5 km, który jednocześnie stanowi kolejny punkt odświeżania w drodze powrotnej na odległości około 4,5 km. W punkcie dostępna będzie woda mineralna niegazowana podawana w kubkach plastikowych.
2. Na mecie będzie się znajdował punkt odświeżania w którym będzie dostępna woda mineralna niegazowana w kubkach oraz napój izotoniczny.
3. Na mecie dostępna będzie dla zawodników strefa finiszera z cateringiem firmy Goodvalley.

VII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe: KG, MG (klasyfikacja generalna)
K0, M0 (16-17 lat) (obowiązkowa zgoda rodzica/opiekuna)
K1, M1 (18-29 lat)
K2, M2 (30-39 lat)
K3, M3 (40-49 lat)
K4, M4 (50-59 lat)
K5, M5 (60 lat i więcej)

VIII. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i partnerów imprezy.
2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.

IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem biegu jest osoba, która dokonała rejestracji poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej oraz uiściła terminowo opłatę startową.
2. W Biegu Farmera mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę startową wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać na stronie imprezy. Osoby, które w dniu zawodów nie będą miały ukończonych 18 lat muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców na druku przygotowanym przez organizatora imprezy. Dokumenty będzie można pobrać na stronie imprezy.
3. Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w
dniu 28.08.2021 r.
4. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Bieg Farmera 2021. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Goodvalley Bieg Farmera, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

X. ZGŁOSZENIA I LISTA STARTOWA
1. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.bieg-farmera.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
2. Zapisy elektroniczne będą otwarte do 15.08.2021. W przypadku niewyczerpanego limitu liczby uczestników będzie można zapisać się na bieg w dniu wydarzenia w godzinach otwarcia biura zawodów.
3. Obowiązuje limit liczby uczestników – 200 osób.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu liczby uczestników i informuje o ryzyku nieuzyskania pełnego pakietu startowego dla uczestników zapisujących się w dniu biegu.

XI. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
2. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje czas netto, czyli czas zawodnika od przekroczenia przez zawodnika linii startu do przekroczenia linii mety, a nie czas od wystrzału startera.

XII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
• Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
• Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2) (dalej jako RODO). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
• Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
• Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
• Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883 RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
• Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883 RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

XIV. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „BIEG FARMERA – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.

XV. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w 27.08.2021 o godz. 21:00.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie tylko w Biurze Zawodów w dniu biegu. 3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, bon na posiłek po zawodach oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal.
3. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
4. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
5. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
6. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
7. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe.
Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych grozi dyskwalifikacją zawodnika.
8. Zgubienie chipa do pomiaru czasu przed przekroczeniem linii mety jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
9. W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa uczestników imprezy Organizator wyznacza miejsce parkowania pojazdów oraz odpowiednio zabezpiecza otoczenie organizowanej imprezy.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
11. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów.
Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
12. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.