Regulamin imprezy

1. CEL:
• Promocja Gminy Przechlewo
• Popularyzacja triathlonu
• Promocja sportu i aktywnego stylu życia

2. Organizatorzy i współorganizatorzy:
• Zakładowy Klub Sportowy Contra
• Gmina Przechlewo

3. Termin, dystans, trasa:
• Zawody odbędą się w dniu 24 sierpnia 2019r.,
start zawodów: godz. 10:15
• Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
• Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
• I część zawodów: pływanie 475m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 22,5min).
• II część zawodów: rower 22,5km (1 pętla na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- Data Sport, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 1h15min.
• III część zawodów: bieg 5,275km (1 pętla). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu Data Sport.
• Limit czasu ukończenia zawodów 2h.

4. Opłaty startowe:
– pierwsze 50 pełnych pakietów – 110 zł
– do 31 stycznia- 110/ 140 zł
– do 31 maja – 160/ 190 zł
– do 30 czerwca – 210/ 240 zł
– do 15 sierpnia – 240 zł (tylko wersja bez gadżetów)
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.

5. Klasyfikacje:
• Kategoria generalna mężczyzn
• Kategoria generalna kobiet
• Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 16-17; 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+

6. Nagrody:
• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz nagrody rzeczowe
• Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
• Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.

7. Warunki uczestnictwa:
• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 24.08.2019r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Dopuszcza się możliwość startu w zawodach osób niepełnoletnich, które w dniu 24.08.2019 r. będą miały ukończone 16 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego pod warunkiem zapewnienia im opieki przez osobę dorosłą. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego musi zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych osoby niepełnoletniej i starcie w zawodach na ich odpowiedzialność. Ponadto w oświadczeniu należy podać PESEL rodzica lub opiekuna prawnego oraz dołączyć scan dowodu osobistego osoby podpisującej oświadczenie.
• Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2019r.
• Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2019. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

8. Zgłoszenia, Lista startowa:
• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób.

9. Wyniki:
• Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl

10. Uwagi końcowe:
• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
• Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2019. o godz. 20.00.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
• Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 23.08.2019).
• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

1. CEL:
• Promocja Gminy Przechlewo
• Popularyzacja triathlonu
• Promocja sportu i aktywnego stylu życia

2. Organizatorzy i współorganizatorzy:
• Zakładowy Klub Sportowy Contra
• Gmina Przechlewo

3. Termin, dystans, trasa:
• Zawody odbędą się w dniu 25.08. 2019r.,
start zawodów: godz. 9.00
• Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
• Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
• I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min).
• II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- Data Sport, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
• III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-Data Sport
• Limit czasu ukończenia zawodów 5h.

4. Opłaty startowe:
– pierwsze 50 pełnych pakietów – 150 zł
– do 31 stycznia- 150/ 180 zł
– do 31 maja – 210/ 240 zł
– do 30 czerwca – 260/290 zł
– do 15 sierpnia – 290 zł (tylko wersja bez gadżetów)
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi
5. Klasyfikacje:
• Kategoria generalna mężczyzn
• Kategoria generalna kobiet
• Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+
6. Nagrody:
• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
• Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
• Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.
7. Warunki uczestnictwa:
• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.08.2019r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2019r.
• Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2019. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
8. Zgłoszenia, Lista startowa:
• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób.
9. Wyniki:
• Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi końcowe:
• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
• Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2019. o godz. 20.00.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
• Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 24.08.2019).
• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

1. CEL:
• Promocja Gminy Przechlewo
• Popularyzacja triathlonu
• Promocja sportu i aktywnego stylu życia
2. Organizatorzy i współorganizatorzy:
• Zakładowy Klub Sportowy Contra
• Gmina Przechlewo
3. Termin, dystans, trasa:
• Zawody odbędą się w dniu 24.08. 2019r.,
start zawodów: godz. 9:00
• Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
• Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
• I część zawodów: pływanie 1900m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 90min).
• II część zawodów: rower 90km (4 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- Data Sport, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 5h.
• III część zawodów: bieg 21,095km (4 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-Data Sport
• Limit czasu ukończenia zawodów 8h.
4. Opłaty startowe:
– pierwsze 50 pełnych pakietów – 210 zł
– do 31 stycznia- 210/ 240 zł
– do 31 maja – 270/300 zł
– do 30 czerwca – 370/400 zł
– do 15 sierpnia – 400 zł (tylko wersja bez gadżetów)

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.

5. Klasyfikacje:
• Kategoria generalna mężczyzn
• Kategoria generalna kobiet
• Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+
6. Nagrody:
• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
• Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej
• Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.
7. Warunki uczestnictwa:
• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 24.08.2019r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2019r.
• Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2019. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
8. Zgłoszenia, Lista startowa:
• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób.
9. Wyniki:
• Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi końcowe:
• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
• Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2019. o godz. 20.00.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
• Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 23.08.2019).
• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

1. CEL:
• Promocja Gminy Przechlewo
• Popularyzacja triathlonu
• Promocja sportu i aktywnego stylu życia
2. Organizatorzy i współorganizatorzy:
• Zakładowy Klub Sportowy Contra
• Gmina Przechlewo
3. Termin, dystans, trasa:
• Zawody odbędą się w dniu 25.08.2019r.,
start zawodów: godz. 9:30
• Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
• Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
• I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min).
• II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- Data Sport, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
• III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu Data Sport
• Limit czasu ukończenia zawodów 5h.
4. Opłaty startowe:

– do 31 stycznia- 180/300 zł
– do 31 maja – 280/400 zł
– do 30 czerwca – 380/500 zł
– do 15 sierpnia – 500 zł (tylko wersja bez gadżetów)
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.

5. Klasyfikacje:
• Klasyfikacja sztafet męskich
• Klasyfikacja sztafet żeńskich
• Klasyfikacja sztafet mieszanych
6. Nagrody:
• Drużyny, które zajmą miejsca I-III w klasyfikacji sztafet męskich, żeńskich lub mieszanych otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe dla każdego z członków sztafety
• Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.
7. Warunki uczestnictwa
• Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 25.08.2019r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
• Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2019r.
• Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2019. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
8. Zgłoszenia, Lista startowa:
• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 100 sztafet (razem męskich, żeńskich i mieszanych)
9. Wyniki:
• Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi końcowe:
• Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
• Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2019. o godz. 20.00.
• Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
• Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
• W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
• W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów oraz medal na mecie, a także wstęp na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 24.08.2019).
• Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
• Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
• W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.
• Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu
• Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
• Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
• Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
• Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

 

Regulamin Imprezy

I. ORGANIZATORZY
1. Zakładowy Klub Sportowy Contra Przechlewo
2. GMINA PRZECHLEWO.
II. CEL
1. Upowszechnienie biegania jako dyscypliny sportu i formy ruchu i rekreacji.
2. Promocja wsi oraz zrównoważonego rolnictwa, a także firmy Goodvalley.
3. Promocja gminy Przechlewo.
4. Propagowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy, powiatu oraz gości.
III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTAN i TRASA
1. Impreza odbędzie się w dniu 25.08.2018.
2. Start i meta znajdować się będą na ośrodku OSiR w Przechlewie nad jeziorem Końskie.
3. Biuro zawodów nad jeziorem Końskie w ośrodku OSiR.
4. W imprezie mogą wziąć udział wyłącznie uczestnicy zarejestrowani do udziału w imprezie zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
5. Bieg rozegra się na jednym dystansie – dystans (około 12 km).
6. Trasa będzie oznakowana strzałkami kierunkowymi oraz informacją o kilometrażu trasy. Informacja o kilometrażu trasy będzie podawana do 1 km.
7. Limit czasu ukończenia zawodów – 2 godziny 45 minut
8. Na trasie biegu zostaną ustawione przeszkody, które zawodnicy muszą pokonać. Ominięcie jednej przeszkody będzie skutkowało doliczeniem 10 minut do czasu biegu. Jeżeli zawodnik ominie dwie przeszkody zostanie zdyskwalifikowany.
IV. OPLATA STARTOWA
W Biegu Farmera obowiązują opłata startowa w wysokości 50 zł za zawodnika.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email
Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów
Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę SlotMarket.pl. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie slotmarket.pl
W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.

V. BIURO ZAWODÓW
1. W biurze zawodów, zawodnik ma obowiązek przedstawić swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpisaną kartę startową z oświadczeniem o starcie z własnej woli, dokumenty będą dostępne do pobrania na stronie internetowej imprezy. Osoby, które w dniu zawodów nie mają ukończonych 18 lat dodatkowo mają obowiązek przedłożyć w biurze zawodów podpisaną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie.
VI. PUNKTY ODŚWIEŻANIA
1. Na trasie zostanie umieszczony jeden punkt odświeżania na około 4,5 km. W punkcie dostępna będzie woda mineralna niegazowana podawana w kubkach plastikowych.
2. W sytuacji jeżeli w dniu imprezy temperatura powietrza będzie wyższa niż 18 stopni Celsjusza na trasie imprezy dla dystansu długiego zostanie ustawiony drugi punkt odświeżania na około 8 km trasy. W punkcie dostępna będzie woda mineralna niegazowana podawana w kubkach plastikowych.
3. Na mecie będzie się znajdował punkt odświeżania w którym będzie dostępna woda mineralna niegazowana w kubkach oraz napój izotoniczny.
4. Na mecie dostępna będzie dla zawodników strefa finiszera z cateringiem firmy Goodvalley.
VII. KLASYFIKACJE I KATEGORIE WIEKOWE
1. Klasyfikacje i kategorie wiekowe z podziałem na dystanse:
KG, MG (klasyfikacja generalna)
K0, M0 (16-17 lat) (obowiązkowa zgoda rodzica/opiekuna)
K1, M1 (18-29 lat)
K2, M2 (30-39 lat)
K3, M3 (40-49 lat)
K4, M4 (50-59 lat)
K5, M5 (60 lat i więcej)
VIII. NAGRODY
1. Pierwszych trzech zawodników i pierwsze trzy zawodniczki w każdej kategorii otrzymają pamiątkowe statuetki oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów i partnerów imprezy.
2. Klasyfikacja generalna nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.
3. Każdy zawodnik, który ukończy zawody otrzyma okolicznościowy medal.
IX. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnikiem biegu jest osoba, która dokonała rejestracji poprzez formularz, znajdujący się na stronie internetowej oraz uiściła terminowo opłatę startową.
2. W Biegu Farmera mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu, mają ukończone 16 lat i przedstawią swój dowód tożsamości wraz ze zdjęciem oraz podpiszą kartę startową wraz z oświadczeniem o starcie z własnej woli, które będzie można pobrać na stronie imprezy. Osoby, które w dniu zawodów nie będą miały ukończonych 18 lat muszą dostarczyć pisemną zgodę rodziców na druku przygotowanym przez organizatora imprezy. Dokumenty będzie można pobrać na stronie imprezy.
3. Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2019r.
4. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Goodvalley Triathlon Przechlewo 2019. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

X. ZGŁOSZENIE, LISTA STARTOWA

• Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
• Obowiązuje limit liczby uczestników – 300 osób.
XI. POMIAR CZASU
1. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przez profesjonalną firmę pomiarową.
2. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje czas netto, czyli czas zawodnika od przekroczenia przez zawodnika linii startu do przekroczenia linii mety, a nie czas od wystrzału startera.
XII. WYNIKI
1. Oficjalne wyniki będą zamieszczone na stronie internetowej zawodów.
XVI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Organizator.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.
6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
XVII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z imprezą należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na mail podany na stronie internetowej imprezy, z tematem maila „BIEG FARMERA – Reklamacja”, w terminie 24 (dwudziestu czterech) godzin od daty przeprowadzenia imprezy.
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące imprezy Organizator rozpatrywać będzie w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia ich otrzymania.
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących imprezy będzie ostateczna.
XVIII. UWAGI KOŃCOWE
1. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu imprezy o godz. 9.00.
2. Odbiór pakietów startowych możliwy będzie tylko w Biurze Zawodów.
3. W ramach pakietu startowego zawodnik otrzyma: numer startowy, bon na posiłek po zawodach oraz upominki od sponsorów i partnerów imprezy. Dodatkowo każdy zawodnik, który ukończy imprezę otrzyma pamiątkowy medal i certyfikat
4. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
5. W czasie trwania zawodów Organizator zapewnia opiekę medyczną.
6. Odbiór nagród i statuetek może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
7. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.
8. Organizator zabrania ingerencji w przekazane zawodnikom numery startowe. Umieszczanie jakichkolwiek dopisków, znaków graficznych i adnotacji na numerach startowych grozi dyskwalifikacją zawodnika.
9. Zgubienie chipa do pomiaru czasu jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika.
10. W celu zachowania porządku i bezpieczeństwa uczestników imprezy Organizator wyznacza miejsce parkowania pojazdów oraz odpowiednio zabezpiecza otoczenie organizowanej imprezy.
11. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
12. W przypadku niespodziewanych klęsk żywiołowych takich jak powódź, sztorm, grad, huragan, ulewny deszcz, burze z piorunami itp., Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy, przełożenie jej na inny termin lub zmiany formuły / dystansu zawodów. Decyzja organizatora w tej kwestii jest ostateczna.
13. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w zawodach wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.