Regulamin imprezy

01. Cel:
 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
02. Organizatorzy i współ‚organizatorzy:
 • Zakł‚adowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo
03. Termin, dystans, trasa:
 • Zawody odbędą się w dniu 26 sierpnia 2017r., start zawodów: godz. 10:15
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końkim, OSiR Przechlewo
 • Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
 • I część zawodów: pł‚ywanie 475m (Jezioro Koń„skie, 1 pę™tla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 22,5min).
 • II część zawodów: rower 22,5km (1 pę™tla na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofał‚dowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄ„ZKOWY. Na cał‚ej trasie droga zamknię™ta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 1h 15min.
 • III część zawodów: bieg 5,275km (1 pętla). Nawierzchnia: ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie dł‚ugoś›ci trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukończenia zawodów 2h.
04. Opł‚aty startowe:
 • 1-100 zawodników- 110 zł‚
 • 101-300 zawodników- 150 zł‚
 • 301-500 zawodników – 190 zł‚
 • Platnoś›ci: Po wypeł‚nieniu formularza zgł‚oszeniowego znajdują…cego się™ na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do pł‚atnoś›ci.
 • Nie ma możliwoś›ci zapł‚acenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do pł‚atnoś›ci.
 • Po wypełnieniu formularza zgł‚oszeniowego opł‚aceniu wpisowego zawodnik bę™dzie umieszczony na liście startowej.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
05. Klasyfikacje:
 • Kategoria generalna mężczyzn
 • Kategoria generalna kobiet
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 16-17; 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+
06. Nagrody:
 • Zawodnicy, którzy zajmą… miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymująstatuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
 • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej, nagroda cedowana jest na kolejną… osobą w danej kategorii wiekowej
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastąpić‡ wyłą…cznie podczas kończą…cej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.
07. Warunki uczestnictwa:
 • Prawo startu w zawodach posiadają oby, które w dniu 26.08.2017r. będą miał‚y ukoń„czone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzają…cy tożsamość‡, opł‚acić opłatę startową oraz podpiszą… oś›wiadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na wlasną… odpowiedzialność‡.
 • Dopuszcza się możliwość startu w zawodach osób niepeł‚noletnich, które w dniu 26.08.2017 r. będą… miał‚y ukończone 16 lat, za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego pod warunkiem zapewnienia im opieki przez osobą dorosłą…. Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego musi zawierać informację o braku przeciwwskazań zdrowotnych osoby niepełnoletniej i starcie w zawodach na ich odpowiedzialność‡. Ponadto w oświadczeniu należy podać PESEL rodzica lub opiekuna prawnego oraz dołą…czyć scan dowodu osobistego osoby podpisują…cej oświadczenie.
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2017r.
 • Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udział‚u w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiał‚ach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 2017. Wyrażają również zgodęna przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbę™dnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysył‚anie pod wskazany adres email informacji odnoś›nie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
08. Zgłoszenia, lista startowa:
 • Po wypelnieniu formularza zgł‚oszeniowego znajdują…cego się™ na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opł‚aceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liś›cie startowej. O terminie zgł‚oszenia decyduje data dokonania wpł‚aty wpisowego, przez którą rozumie się datą wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób.
09. Wyniki:
 • Oficjalne wyniki będą… zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi koń„cowe:
 • Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2017. o godz. 20.00.
 • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
 • Na całej trasie rowerowej zawodników obowią…zuje kask rowerowy.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócać przebiegu wyś›cigu.
 • W ramach peł‚nego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów, pamią…tkową… nagrodę €žniespodziankę oraz medal na mecie, a także wstę™p na €žTriathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 25.08.2017).
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostę™pne bę™dą napoje i jedzenie dla zawodników.
 • Zawodnicy po ukoń„czeniu zawodów bę™dą mieli możliwośćskorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opieką™ medyczną.
 • Zawody przeprowadzone będą wedł‚ug przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu
 • Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
 • Wszystkie sprawy sporne powstał‚e podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać bę™dzie komisja sę™dziowska.
 • Odbiór nagród może nastą…pić‡ wyłą…cznie podczas kończą…cej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
01. Cel:
 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
02. Organizatorzy i współ‚organizatorzy:
 • Zakładowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo
03. Termin, dystans, trasa:
 • Zawody odbędą się w dniu 27.08. 2017r., start zawodów: godz. 9.00
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Koń„skim, OSiR Przechlewo
 • Meta zlokalizowana jest na Oś›rodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
 • I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Koń„skie, 1 pę™tla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukoń„czenia pływania 45min).
 • II część zawodów: rower 45km (2 pę™tle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofał‚dowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na cał‚ej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem 3,5h.
 • III część zawodów: bieg 10,55km (2 pę™tle). Nawierzchnia: ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukoń„czenia zawodów 5h.
04. Opłaty startowe:
 • od 1 do 100 zawodników – 180 zł
 • od 101 do 300 zawodników – 240 zł‚
 • od 301 do 700 zawodników- 290 zł
 • Płatnoś›ci: Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdują…cego się na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do pł‚atnoś›ci.
 • Nie ma możliwoś›ci zapł‚acenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do pł‚atnoś›ci.
 • Po wypełnieniu formularza zgł‚oszeniowego opł‚aceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
05. Klasyfikacje:
 • Kategoria generalna mężczyzn
 • Kategoria generalna kobiet
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+
06. Nagrody:
 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
 • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej, nagroda cedowana jest na kolejną osobą w danej kategorii wiekowej
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamią…tkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastą…pić‡ wyłą…cznie podczas kończą…cej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Nie ma możliwo›ści wymiany nagród rzeczowych.
07. Warunki uczestnictwa:
 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 27.08.2017r. będą miał‚y ukoń„czone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość‡, opłacą… opłatę startową oraz podpiszą oś›wiadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność‡.
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2017r.
 • Zawodnicy dokonujący zgł‚oszenia do udział‚u w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 2017. Wyrażają… również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbę™dnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysył‚anie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
08. Zgłoszenia, lista startowa:
 • Po wypeł‚nieniu formularza zgłoszeniowego znajdują…cego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liś›cie startowej. O terminie zgł‚oszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpł‚ywu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacają…ca.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników – 700 osób.
09. Wyniki:
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi końcowe:
 • Zawody zostaną rozegrane bez wzglę™du na warunki atmosferyczne.
 • Ostateczne zamknię™cie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2017. o godz. 20.00.
 • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
 • Na cał‚ej trasie rowerowej zawodników obowią…zuje kask rowerowy.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 • W ramach peł‚nego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów, pamią…tkową nagrodę €žniespodziankę oraz medal na mecie, a także wstę™p na „Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 26.08.2017).
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą… napoje i jedzenie dla zawodników.
 • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą… mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opieką medyczną.
 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu
 • Impreza odbędzie się bez wzglę™du na warunki pogodowe
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 • Odbiór nagród może nastą…pić wyłą…cznie podczas kończą…cej zawody ceremonii wrę™czenia nagród.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
01. Cel:
 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
02. Organizatorzy i współ‚organizatorzy:
 • Zakładowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo
03. Termin, dystans, trasa:
 • Zawody odbędą się w dniu 26.08. 2017r., start zawodów: godz. 9:00
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo
 • Meta zlokalizowana jest na Os›rodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
 • I część zawodów: pł‚ywanie 1900m (Jezioro Koń„skie, 1 pę™tla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukoń„czenia pł‚ywania 90min).
 • II część zawodów: rower 90km (4 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofał‚dowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na cał‚ej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 5h.
 • III część zawodów: bieg 21,095km (4 pętle). Nawierzchnia: ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie dł‚ugoś›ci trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukończenia zawodów 8h.
04. Oplaty startowe:
 • od 1- 100 zawodników- 240 zł
 • od 101-300 zawodników- 300 zł‚
 • od 301 do 500 zawodników- 400 zł
 • Pł‚atnoś›ci: Po wypeł‚nieniu formularza zgł‚oszeniowego znajdują…cego się na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności.
 • Nie ma możliwości zapł‚acenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do pł‚atnoś›ci.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
05. Klasyfikacje:
 • Kategoria generalna mężczyzn
 • Kategoria generalna kobiet
 • Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69; 70+
06. Nagrody:
 • Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe
 • Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są… nagrodzone w ramach kategorii wiekowej, nagroda cedowana jest na kolejną… osobą w danej kategorii wiekowej
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamią…tkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastą…pić‡ wyłą…cznie podczas kończą…cej zawody ceremonii wręczenia nagród.
 • Nie ma możliwoś›ci wymiany nagród rzeczowych.
07. Warunki uczestnictwa:
 • Prawo startu w zawodach posiadają… osoby, które w dniu 26.08.2017r. będą miał‚y ukoń„czone 18 lat i okażą… podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość‡, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oś›wiadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność‡.
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2017r.
 • Zawodnicy dokonują…cy zgł‚oszenia do udział‚u w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiał‚ach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 2017. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
08. Zgłoszenia, lista startowa:
 • Po wypeł‚nieniu formularza zgłoszeniowego znajdują…cego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liś›cie startowej. O terminie zgł‚oszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpł‚ywu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacają…ca.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników – 500 osób.
09. Wyniki:
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi końcowe:
 • Zawody zostaną rozegrane bez wzglę™du na warunki atmosferyczne.
 • Ostateczne zamknię™cie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2017. o godz. 20.00.
 • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
 • Na cał‚ej trasie rowerowej zawodników obowią…zuje kask rowerowy.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 • W ramach peł‚nego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów, pamią…tkową nagrodę €žniespodziankę oraz medal na mecie, a także wstę™p na Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 26.08.2017).
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą… napoje i jedzenie dla zawodników.
 • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą… mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opieką medyczną.
 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu
 • Impreza odbędzie się bez wzglę™du na warunki pogodowe
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 • Odbiór nagród może nastą…pić wyłą…cznie podczas kończą…cej zawody ceremonii wrę™czenia nagród.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.
01. Cel:
 • Promocja Gminy Przechlewo
 • Popularyzacja triathlonu
 • Promocja sportu i aktywnego stylu życia
02. Organizatorzy i współ‚organizatorzy:
 • Zakładowy Klub Sportowy Contra
 • Gmina Przechlewo
03. Termin, dystans, trasa:
 • Zawody odbędą się w dniu 27.08.2017r., start zawodów: godz. 9:30
 • Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Koń„skim, OSiR Przechlewo
 • Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Koń„skim.
 • I część zawodów: pł‚ywanie 950m (Jezioro Koń„skie, 1 pę™tla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pł‚ywania 45min).
 • II część zawodów: rower 45km (2 pę™tle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofał‚dowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄ„ZKOWY. Na cał‚ej trasie droga zamknię™ta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są… wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukoń„czenia pływania i jazdy rowerem – 3,5h.
 • III część zawodów: bieg 10,55km (2 pę™tle). Nawierzchnia: ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl
 • Limit czasu ukoń„czenia zawodów 5h.
04. Opłaty startowe:
 • od 1 do 20 sztafet – 300 zł
 • od 21 do 60 sztafet – 400 zł
 • od 61- 100 sztafet – 500 zł
 • Pł‚atnoś›ci: Po wypeł‚nieniu formularza zgłoszeniowego znajdują…cego się na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatnoś›ci.
 • Nie ma możliwoś›ci zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatnoś›ci.
 • Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opł‚aceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liś›cie startowej.
 • W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpł‚aty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
05. Klasyfikacje:
 • Klasyfikacja sztafet mę™skich
 • Klasyfikacja sztafet żeńskich
 • Klasyfikacja sztafet mieszanych
06. Nagrody:
 • Drużyny, które zajmą… miejsca I-III w klasyfikacji sztafet mę™skich, żeńskich lub mieszanych otrzymują statuetki oraz drobne nagrody rzeczowe dla każdego z czł‚onków sztafety
 • Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamią…tkowy medal.
 • Odbiór nagród może nastą…pić wyłą…cznie podczas kończącej zawody ceremonii wrę™czenia nagród.
 • Nie ma możliwoś›ci wymiany nagród rzeczowych.
07. Warunki uczestnictwa:
 • Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 27.08.2017r. będą miały ukoń„czone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą… opłatę startową oraz podpiszą… oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność‡.
 • Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2017r.
 • Zawodnicy dokonują…cy zgł‚oszenia do udział‚u w imprezie poprzez wypeł‚nienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę™ na publikację™ ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiał‚ach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 2017. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysył‚anie pod wskazany adres email informacji odnoś›nie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.
08. Zgł‚oszenia, lista startowa:
 • Po wypełnieniu formularza zgł‚oszeniowego znajdują…cego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik bę™dzie umieszczony na liś›cie startowej. O terminie zgł‚oszenia decyduje data dokonania wpł‚aty wpisowego, przez którą rozumie się datę™ wpł‚ywu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpł‚aty wpisowego pokrywa osoba wplacają…ca.
 • Obowiązuje limit liczby uczestników – 100 sztafet (razem męskich, żeńskich i mieszanych.
09. Wyniki:
 • Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl
10. Uwagi końcowe:
 • Zawody zostaną rozegrane bez wzglę™du na warunki atmosferyczne.
 • Ostateczne zamknię™cie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2017. o godz. 20.00.
 • Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
 • Na cał‚ej trasie rowerowej zawodników obowią…zuje kask rowerowy.
 • W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
 • W ramach peł‚nego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów, pamią…tkową nagrodę €žniespodziankę oraz medal na mecie, a także wstę™p na Triathlon Przechlewo Pasta Party w dniu 26.08.2017).
 • Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą… napoje i jedzenie dla zawodników.
 • Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą… mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
 • W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opieką medyczną.
 • Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu
 • Impreza odbędzie się bez wzglę™du na warunki pogodowe
 • Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
 • Odbiór nagród może nastą…pić wyłą…cznie podczas kończą…cej zawody ceremonii wrę™czenia nagród.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin Klubowych Mistrzostw Cyklu TRI TOUR na dystansie 56,5 oraz 112,99

 

01. Cel:

•    Promocja Gminy Przechlewo
•    Popularyzacja triathlonu
•    Promocja sportu i aktywnego stylu życia

 

02. Organizatorzy i współorganizatorzy:

•    Zakładowy Klub Sportowy Contra
•    Gmina Przechlewo

 

03. Termin, dystans, trasa:

•    Mistrzostwa na dystansie 112,99 odbędą się w dniu 26.08.2017r., start zawodów: godz. 9:00.
•    Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo.
•    Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
•    I część zawodów: pływanie 1900m (Jezioro Końskie, 2 pętle, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 90min).
•    II część zawodów: rower 90km (4 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 5h.
•    III część zawodów: bieg 21,095km (4 pętle). Nawierzchnia: ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl.
•    Limit czasu ukończenia zawodów 8h.

 

•    Mistrzostwa na dystansie 56,5 odbędą się w dniu 27.08.2017r., start zawodów: godz. 9.00.
•    Miejsce startu znajduje się nad Jeziorem Końskim, OSiR Przechlewo.
•    Meta zlokalizowana jest na Ośrodku OSiR nad Jeziorem Końskim.
•    I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Końskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 18-19 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min).
•    II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu- STS Timing.pl, KASK OBOWIĄZKOWY. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem 3,5h.
•    III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km, pomiar czasu-STS Timing.pl.
•    Limit czasu ukończenia zawodów 5h.

 

04. Opłaty startowe:

Dystans 56,6
•    do 30.04.2017 – 180 zł
•    do 30.06.2017 – 240 zł
•    do 18.08.2017 – 290 zł

Dystans 112,99
•    do 30.04.2017 – 240 zł
•    do 30.06.2017 – 300 zł
•    do 18.08.2017 – 400 zł

•    Płatności: Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej każdy zawodnik otrzymuje indywidualny link do płatności.
•    Nie ma możliwości zapłacenia za innego zawodnika z użyciem podanego podczas rejestracji linku do płatności.
•    Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej.
•    Konieczne jest oznaczenie przynależności klubowej w celu stworzenia list startujących klubów – startować w mistrzostwach mogą tylko zawodnicy zrzeszeni w danym klubie, jeden zawodnik może wystartować tylko raz.
•    Do startu w mistrzostwach klubowych konieczna jest pisemna  zgoda władz klubu weryfikowana w biurze zawodów.
•    W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe nie podlega zwrotowi.
•    Ewentualne różnice w opłatach startowych dla zawodników z klubów zapisanych na zawody będą zwracane na wskazane przez nich konto w terminie 14 dni od daty rejestracji min. trzeciego zawodnika z klubu.

 

05. Klasyfikacje:

•    Kategoria generalna klubów 56,5km
•    Kategoria generalna klubów 112,99km

 

06. Nagrody i punktacje:

•    Pierwszą nagrodą dla każdego z dystansów jest jeden slot startowy na zawodach Challenge Roth 2018(dystans długi) – nagroda nie obejmuje przejazdu, ubezpieczenia czy zakwaterowania, nagrodą za drugie miejsce dla każdego z dystansów jest start w imprezie Prime Food Triathlon Przechlewo 2018 wraz z opłaconym noclegiem w przeddzień startu, nagrodą za trzecie miejsce dla każdego z dystansów jest sam start w imprezie Prime Food Triathlon Przechlewo 2018.
•    W celu uczestnictwa w Mistrzostwach konieczne jest zgłoszenie minimum trzech osób z danego klubu na jednym dystansie.
•    Zwycięża ten klub, który ma najlepszy łączny czas najlepszych trzech startujących osób.
Przykładowo: klub x zgłasza na dystansie 56,5 dwadzieścia osób do startu,
klub y zgłasza na dystansie 56,5 trzy osoby do startu,
suma trzech najlepszych czasów klubu x to 8 godzin 45 minut (z racji dużej ilości startujących jest większa szansa uzyskania lepszych łącznych czasów),
suma trzech najlepszych czasów klubu y to 9 godzin 7 minut,
zwycięża klub x.
•    Klub decyduje o przyznaniu wygranego slotu jednemu ze swoich klubowiczów, który uczestniczył w Klubowych Mistrzostwach Tri Tour.
•    Jeden zawodnik może startować w Klubowych Mistrzostwach tylko raz.

 

07. Warunki uczestnictwa:

•    Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 26.08.2017r. będą miały ukończone 18 lat i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność.
•    Przy odbiorze pakietu należy potwierdzić przynależność do danego klubu poprzez okazanie legitymacji lub pisemnego zaświadczenia wydanego imiennie na daną osobę i potwierdzonego pieczątką klubu.
•    Za klub uważa się każde stowarzyszenie, towarzystwo, zrzeszenie, klub sportowy, którego członkowie startują w imprezach triathlonowych. Nie jest wymagana przynależność do jakiegokolwiek związku.
•    Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Prime Food Triathlon Przechlewo 2017 oraz cyklu Tri Tour. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo oraz cyklu Tri Tour w tym na wysyłanie pod wskazany adres email informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora.

 

08. Zgłoszenia, lista startowa:

•    Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej oraz przyporządkowany do odpowiedniego klubu.  O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania wpłaty wpisowego, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca.

 

09. Wyniki:

•    Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl.

 

10. Uwagi końcowe:

•    Zawody zostaną rozegrane bez względu na warunki atmosferyczne.
•    Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 18.08.2017r. o godz. 20.00.
•    Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym.
•    Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy.
•    W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu.
•    W ramach pełnego pakietu startowego zawodnik otrzyma: plecak, numery startowe, czepek, pakiet informacyjny na temat zawodów, prospekty i upominki od sponsorów zawodów, pamiątkową nagrodę niespodziankę oraz medal na mecie, a także wstęp na Triathlon Przechlewo Pasta Party dzień przed rozgrywanymi zawodami.
•    Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników.
•    Zawodnicy po ukończeniu zawodów będą mieli możliwość skorzystania z pryszniców w budynku sanitarnym w pobliżu mety.
•    W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opieką medyczną.
•    Zawody przeprowadzone będą według przepisów Polskiego Związku Triathlonu i niniejszego regulaminu.
•    Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
•    Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska.
•    Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.
•    Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.