Regulamin imprezy

Regulamin – Dystans 56,5 km (ćwiartka) indywidualnie i sztafety   CEL: Promocja Gminy Przechlewo Popularyzacja triathlonu Promocja sportu i aktywnego stylu życia   Organizatorzy i współorganizatorzy: Tripaka Przechlewo DM SP z o.o. Gmina Przechlewo   Termin, dystans, trasa: Zawody odbędą się w dniu 16.06.2024r., start zawodów: godz. 9.30, start sztafet 09:35. Miejsce startu znajduje się w parku wiejskim nad jeziorem Przechlewskim, Przechlewo. Meta zlokalizowana jest w parku wiejskim nad jeziorem Przechlewskim. I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Przechlewskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 20-22 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min). II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu elektroniczny, kask obowiązkowy. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3h. III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km. Limit czasu ukończenia zawodów 4h.   Harmonogram imprezy: Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie internetowej w zakładce Harmonogram Imprezy. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.   Opłaty startowe: Opłaty startowe 1/4 IM indywidualne:

 1. do 31.12.2023 – 199
 2. do 10.03.2024 – 239
 3. do 10.05. 2024 – 259
 4. do 10.06.2024 – 279
 5. w dniu zawodów – 300

Opłaty startowe 1/4 IM  sztafety:

 1. do 31.12.2023 – 319
 2. do 10.03.2024 – 349
 3. do 10.05. 2024 – 369
 4. do 10.06.2024 – 379
 5. w dniu zawodów – 400

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email. Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów. Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę internetową. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie internetowej foxter-sport. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe do 10.05.2024 podlega zwrotowi w wysokości 50% opłaty.   Klasyfikacje indywidualne: Kategoria generalna mężczyzn Kategoria generalna kobiet Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 16-18; 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69, 70+   Klasyfikacje sztafet: Klasyfikacja sztafet męskich Klasyfikacja sztafet żeńskich Klasyfikacja sztafet mieszanych   Nagrody indywidualne: Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.   Nagrody sztafet: Drużyny, które zajmą miejsca I-III w klasyfikacji sztafet męskich, żeńskich lub mieszanych otrzymują statuetki. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.   Warunki uczestnictwa: Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 16.06.2024r. będą miały ukończone 18 lat oraz osoby, które będą miały ukończone 13 lat przy okazaniu zezwolenia od opiekuna prawnego i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2024r. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Przechlewo 2024. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenia, lista startowa: Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania opłaty wpisowej, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. Obowiązuje limit liczby uczestników indywidualnych na dystansie 56,5 km – 150 osób. Obowiązuje limit liczby sztafet– 40 sztafet (razem męskich, żeńskich i mieszanych)   Wyniki: Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl   Uwagi końcowe: Zawody mogą nie zostać rozegrane w przypadku warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu i życiu uczestników. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 16.06.2024. o godz. 9:15. Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Gwarancję otrzymania całej dodatkowej zawartości pakietu, w tym otrzymania wybranego rozmiaru koszulki, mają osoby zapisane i opłacone do 09.05.2024. Zwrot pakietu jest możliwy do 10.05.2024, przy zwrocie 50% wysokości opłaty. Możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 31.05.2024. Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Podczas zawodów zawodnik ma zakaz użytkowania wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja. W ramach pełnego podstawowego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, czepek oraz medal na mecie. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe, jeżeli nie będą one zagrażały życiu i zdrowia zawodników. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2) (dalej jako RODO). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883 RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883 RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

Regulamin – Dystans 56,5 km (ćwiartka) indywidualnie i sztafety   CEL: Promocja Gminy Przechlewo Popularyzacja triathlonu Promocja sportu i aktywnego stylu życia   Organizatorzy i współorganizatorzy: Tripaka Przechlewo DM SP z o.o. Gmina Przechlewo   Termin, dystans, trasa: Zawody odbędą się w dniu 16.06.2024r., start zawodów: godz. 09.30, start sztafet 09:35. Miejsce startu znajduje się w parku wiejskim nad jeziorem Przechlewskim, Przechlewo. Meta zlokalizowana jest w parku wiejskim nad jeziorem Przechlewskim. I część zawodów: pływanie 950m (Jezioro Przechlewskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 20-22 st. C, limit czasu ukończenia pływania 45min). II część zawodów: rower 45km (2 pętle na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu elektroniczny, kask obowiązkowy. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 3h. III część zawodów: bieg 10,55km (2 pętle). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km. Limit czasu ukończenia zawodów 4h.   Harmonogram imprezy: Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie internetowej w zakładce Harmonogram Imprezy. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny.   Opłaty startowe 1/4 IM  indywidualnie:

 1. do 31.12.2023 – 199
 2. do 10.03.2024 – 239
 3. do 10.05. 2024 – 259
 4. do 10.06.2024 – 279
 5. w dniu zawodów – 300

Opłaty startowe 1/4 IM  sztafety:

 1. do 31.12.2023 – 319
 2. do 10.03.2024 – 349
 3. do 10.05. 2024 – 369
 4. do 10.06.2024 – 379
 5. w dniu zawodów – 400

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email. Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów. Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę internetową. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie internetowej foxter-sport. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe do 10.05.2024 podlega zwrotowi w wysokości 50% opłaty.   Klasyfikacje indywidualnie: Kategoria generalna mężczyzn Kategoria generalna kobiet Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 16-18; 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69, 70+   Klasyfikacje sztafet: Klasyfikacja sztafet męskich Klasyfikacja sztafet żeńskich Klasyfikacja sztafet mieszanych   Nagrody indywidualne: Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.   Nagrody sztafet: Drużyny, które zajmą miejsca I-III w klasyfikacji sztafet męskich, żeńskich lub mieszanych otrzymują statuetki. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.   Warunki uczestnictwa: Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 16.06.2024r. będą miały ukończone 18 lat oraz osoby, które będą miały ukończone 16 lat przy okazaniu zezwolenia od opiekuna prawnego i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2024r. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Przechlewo 2024. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenia, lista startowa: Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania opłaty wpisowej, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. Obowiązuje limit liczby uczestników indywidualnych na dystansie 56,5 km – 150 osób. Obowiązuje limit liczby sztafet– 40 sztafet (razem męskich, żeńskich i mieszanych)   Wyniki: Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl   Uwagi końcowe: Zawody mogą nie zostać rozegrane w przypadku warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu i życiu uczestników. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 16.06.2024. o godz. 9:15. Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Gwarancję otrzymania całej dodatkowej zawartości pakietu, w tym otrzymania wybranego rozmiaru koszulki, mają osoby zapisane i opłacone do 09.05.2024. Zwrot pakietu jest możliwy do 10.05.2024, przy zwrocie 50% wysokości opłaty. Możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 31.05.2024. Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Podczas zawodów zawodnik ma zakaz użytkowania wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja. W ramach pełnego podstawowego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, czepek oraz medal na mecie. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe, jeżeli nie będą one zagrażały życiu i zdrowia zawodników. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem zawodów.   OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2) (dalej jako RODO). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883 RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883 RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.

Regulamin – Dystans 28,25 km (sprint) indywidualnie CEL: Promocja Gminy Przechlewo Popularyzacja triathlonu Promocja sportu i aktywnego stylu życia Organizatorzy i współorganizatorzy: Tripaka Przechlewo DM SP z o.o. Gmina Przechlewo Termin, dystans, trasa: Zawody odbędą się w dniu 16.06.2024r., start zawodów: godz. 10.15. Miejsce startu znajduje się w parku wiejskim nad jeziorem Przechlewskim, Przechlewo. Meta zlokalizowana jest w parku wiejskim nad jeziorem Przechlewskim. I część zawodów: pływanie 425m (Jezioro Przechlewskie, 1 pętla, spodziewana temperatura wody 20-22 st. C, limit czasu ukończenia pływania 30 min). II część zawodów: rower 22,5 km (1 pętla na trasie Przechlewo-Rzeczenica). Trasa lekko pofałdowana. Pomiar czasu elektroniczny, kask obowiązkowy. Na całej trasie droga zamknięta dla ruchu drogowego. Zawody w konwencji zakazu draftingu. Dozwolone są wszystkie typy rowerów. Limit czasu ukończenia pływania i jazdy rowerem – 2h. III część zawodów: bieg 5,2km (1 pętla). Nawierzchnia: Ścieżka pieszo-rowerowa, kostka brukowa oraz asfalt, ścieżka utwardzona. Oznaczenie długości trasy co 1km. Limit czasu ukończenia zawodów 3h.   Harmonogram imprezy: Szczegółowy program imprezy znajduje się na stronie internetowej w zakładce Harmonogram Imprezy. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany programu imprezy bez podania przyczyny. Opłaty startowe: Opłaty startowe indywidualne:

 1. do 31.12.2023 – 169
 2. do 10.03.2024 – 199
 3. do 10.05. 2024 – 219
 4. do 10.06.2024 – 239
 5. w dniu zawodów – 250

Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego każdy zawodnik zostaje przekierowany do dokonania płatności on-line. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego oraz dokonaniu opłaty zawodnik otrzyma potwierdzenie na podany adres email. Lista startowa będzie aktualizowana raz w tygodniu i dostępna na stronie internetowej zawodów. Rejestracja do zawodów będzie prowadzona przez platformę internetową. Rejestracji można dokonywać przez stronę internetową zawodów lub bezpośrednio na stronie internetowej foxter-sport. W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty-wpisowe do 10.05.2024 podlega zwrotowi w wysokości 50% opłaty.   Klasyfikacje indywidualne: Kategoria generalna mężczyzn Kategoria generalna kobiet Kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 16-18; 18-29; 30-39; 40-49; 50-59; 60-69, 70+ Nagrody indywidualne: Zawodnicy, którzy zajmą miejsca I-III w klasyfikacji generalnej lub w kategorii wiekowej kobiet lub mężczyzn otrzymują statuetki. Osoby nagrodzone w klasyfikacji generalnej nie są nagrodzone w ramach kategorii wiekowej – nagroda cedowana jest na kolejną osobę w danej kategorii wiekowej. Każdy finalista zawodów otrzymuje na mecie pamiątkowy medal. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Nie ma możliwości wymiany nagród rzeczowych.   Warunki uczestnictwa: Prawo startu w zawodach posiadają osoby, które w dniu 16.06.2024r. będą miały ukończone 18 lat oraz osoby, które będą miały ukończone 16 lat przy okazaniu zezwolenia od opiekuna prawnego i okażą podczas weryfikacji dokument stwierdzający tożsamość, opłacą opłatę startową oraz podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i starcie w zawodach na własną odpowiedzialność. Klasyfikacja zawodnika do kategorii wiekowej dokonywana jest na podstawie wieku w dniu 31 grudnia 2024r. Zawodnicy dokonujący zgłoszenia do udziału w imprezie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej imprezy, potwierdzają znajomość regulaminu i akceptują go oraz wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska na materiałach promocyjnych i reklamowych Organizatora w ramach promocji imprezy Triathlon Przechlewo 2024. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zawodów Triathlon Przechlewo, w tym na wysyłanie pod wskazany adres e-mail informacji odnośnie imprezy i materiałów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenia, lista startowa: Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.triathlonprzechlewo.pl i opłaceniu wpisowego zawodnik będzie umieszczony na liście startowej. O terminie zgłoszenia decyduje data dokonania opłaty wpisowej, przez którą rozumie się datę wpływu kwoty wpisowego na rachunek bankowy Organizatora. Wszelkie koszty wpłaty wpisowego pokrywa osoba wpłacająca. Obowiązuje limit liczby uczestników indywidualnych na dystansie 28,5 km – 150 osób.   Wyniki: Oficjalne wyniki będą zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej organizatora www.triathlonprzechlewo.pl Uwagi końcowe: Zawody mogą nie zostać rozegrane w przypadku warunków atmosferycznych zagrażających bezpieczeństwu i życiu uczestników. Ostateczne zamknięcie listy startowej nastąpi w dniu 16.06.2024. o godz. 9:15. Rowerzyści poruszają się z zachowaniem zasad Ustawy Prawo o ruchu Drogowym. Gwarancję otrzymania całej dodatkowej zawartości pakietu, w tym otrzymania wybranego rozmiaru koszulki, mają osoby zapisane i opłacone do 09.05.2024. Zwrot pakietu jest możliwy do 10.05.2024, przy zwrocie 50% wysokości opłaty. Możliwość przepisania pakietu na inną osobę do 31.05.2024. Na całej trasie rowerowej zawodników obowiązuje kask rowerowy. W przypadku awarii roweru w trakcie przejazdu należy usunąć się wraz z nim na pobocze drogi w ten sposób, aby nie zakłócić przebiegu wyścigu. Podczas zawodów zawodnik ma zakaz użytkowania wszelkich narzędzi komunikacji jak telefony komórkowe, krótkofalówki, radio itp. oraz odtwarzaczy muzycznych. Organizator zabrania przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go przez właściwą osobę w biurze zawodów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przekazania pakietu startowego innej osobie po odebraniu go z biura zawodów. W przypadku wykrycia startu przez inna osobę w imieniu osoby zarejestrowanej, nakładana jest natychmiastowa dyskwalifikacja. W ramach pełnego podstawowego pakietu startowego zawodnik otrzyma: numery startowe, czepek oraz medal na mecie. Na mecie znajdować się będzie strefa zawodnika, w której dostępne będą napoje i jedzenie dla zawodników. W czasie trwania zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną. Zawody przeprowadzone będą według niniejszego regulaminu. Impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe, jeżeli nie będą one zagrażały życiu i zdrowia zawodników. Wszystkie sprawy sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozpatrywać będzie komisja sędziowska. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt oraz inne rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów bądź przez nich zagubione. W przypadku kradzieży bądź uszkodzenia sprzętu każdy zawodnik zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu przedstawicielowi Organizatora oraz policji. Zgłoszenie takie musi mieć miejsce do momentu odebrania sprzętu i opuszczenia strefy zmian przez zawodnika. Uczestnik imprezy zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania poleceń i zarządzeń organizatora oraz ewentualnych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo podczas trwania imprezy. Uczestnik imprezy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez niego na terenie, gdzie odbywa się impreza w stosunku do innych jej uczestników jak i za szkody wyrządzone w mieniu Organizatora bądź mieniu znajdującym się pod zarządem Organizatora. Organizator ma prawo wykluczyć zawodnika ze startu w zawodach, jeżeli jego zachowanie stwarzałoby zagrożenie dla innych uczestników zawodów bądź zakłócałoby prawidłowy przebieg zawodów. Organizator ma prawo dokonywania zmian w Regulaminie pod warunkiem poinformowania zawodników o tych zmianach w formie pisemnej lub najpóźniej podczas odprawy technicznej przed startem zawodów. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Dane osobowe uczestników imprezy będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, ze zmianą ogłoszoną w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018 r., str. 2) (dalej jako RODO). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w imprezie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w imprezie. Przez przekazanie do Organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza rejestracyjnego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. nr 33, poza 883 RODO. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r, dziennik ustaw nr 133, poza 883 RODO. Organizator nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.